Джаз ичюн — Кектебельге!

Дмитрий Киселёв: Коктебельнинъ келеджеги олмакъ керек, ве биз оны яратамыз

Дмитрий Киселёв: Коктебельнинъ келеджеги олмакъ керек, ве биз оны яратамыз

«Россия сегодня» Халкъара информацион агентликнинъ(ХИА) генераль мудири ве Koktebel Jazz Party фестивалининъ эсасчысы Дмитрий Киселёв фестиваль тешкиль этилюви, огдеки планлар ве Коктебельге дестек акъкъында икяе этти. 

- Дмитрий Константинович, эки йылдан берли фестиваль иле «Красный квадрат» огъраша. Тедбир тешкиль этилювине насыл къыймет кесесиз?

— Мен беллесем, мувафакъиетли. Олар фестиваль иле экинджи йыл огърашкъанлары — бу биринджи йыл эр шей гузель олгъанынынъ тасдикълавы.

«Россия сегодня» ХИА 2014 сене озь кучю иле япты, мен 2003 сене тесис эткен фестивальни тутып алды ве сонъра меним украин достларыма берди — эм брендни, эм тешкилий комитетни, — чюнки мен озюм мутехассыс продюсер дегилим. Бунъа бакъмадан агентлик 2014 сенеси парлакъ фестиваль япа бильди, ве бу пек зарур эди, чюнки Коктебельде ве Къырымда яшагъанлар айта эдилер: «Не, Украина девиринде фестиваль олды, Русиеде исе олмайджакъмы?». Мен дедим «Оладжакъ, эр шейни япармыз».

Биз фестивальни янъы Koktebel Jazz Party бренди алтында яптыкъ, оны агентликте къайд эттик, Русие Федерациясы Медениет назирлигининъ дестегини эльде эттик, къыскъа вакъытта спонсорлар тапа бильдик, ве бюджеттен тыш параларгъа биз фестиваль кечирдик.

Биз эр шей пек джиддий олгъаныны анълагъанда — биз исе агентлик, продюсер ширкети дегильмиз, — онынъ ичюн продюсерлер оларакъ «Красный квадрат»ны давет эттик, озюмиз исе медиарефакъат, дестек иле огърашамыз, озь матбуат-меркезимизни тешкиль эттик. Бунъа бакъмадан бренд бизимки.

Биз бу ишлер беджерилювинен пек мемнюнмиз, бунъа къошма эки арт-мудир — Михаил Иконников ве Сергей Головня — бизимкилер къала. «Красный квадрат» озь продюсер кучюни къуллана, биз исе агентлик оларакъ кене де спонсорлар таптыкъ, бизим вазифемиз пек буюк, биз вазиетни незарет этемиз. Бу, шубесиз, бизим умумий, бераберликте япылгъан махсулатымыздыр, бизге ВГТРК киби ширкетлер де къол тута. Мына, «Вести» хаберлеринде ачылув акъкъында левха кечти, бугунь исе базар кунюнинъ буюк «Вести» яйынында къапатылув акъкъында левха оладжакъ.

- Иджраджыларнынъ теркибини козь огюне алсакъ, 2014 сене фестиваль толусынен джаз фестивали олмагъан эди демек мумкюн. 2015 сене, аксине, тек джаз олды ве тек бир блюз чыкъыш, буда джазгъа пек якъын, бу сене де бутюн программа джаздыр. Сиз келеджекте фестивальде тек джаз олсын деп, программа тизмеге планлаштырасызмы?

— Биринджиден, джаз пек феркълы ола — мисаль ичюн, acid-jazz. Биз программаны чешит эте билемиз, амма бизге башындан бельгилемек керек эди, тамам джаз фестивали оладжакъ. Мында олгъан шей джаздан осьмек керек, джазны къаплап алмакъ керек. Чюнки сонъки йыллар фестивальни меним Украинадан зенаатдашларым япкъанда, бу энди world music эди — анда эм фолк, эм кимер халкъ, эм экзотик ансамбллер, ве не истесенъиз ола эди. Биз, эльбетте, программагъа къошаджамыз, амма темельде джаз къаладжакъ, акс алда биз садедже форматны джойып, къайда ёл алгъанымызны анъламамыз — бизим бир негизимиз олмакъ керек.

Джаз мында пек гузель кельди, шимди энди чокъусылар Волошиннинъ шиирий везинлеринде бир де бир джаз ноталарыны тапалар. Джаз энди уже Коктебельге япышты, ве башкъа бир тарафкъа кетмек керек дегиль. Бу совет девиринден сонъки фезада буюктен-буюк джаз вакъиасыдыр, бу Къырымнынъ буюк халкъара медений вакъиасыдыр, онынъ ичюн биз бу фарматкъа къол тутаджамыз.

Келеджек сене 15-нджи В следующем году будет 15-й фестиваль оладжакъ, ве о августнынъ 18-де ачыладжакъ. Шимди энди онынъ санлары белли — августнынъ 18, 19, 20 куньлери, яни джума, джумаэртеси ве базар куню.

- Бу сене биринджи кере Къытайдан коллектив давет этильген эди. Оларнынъ чыкъышыны сиз бегендинъизми? Даа фестивальде иштирак этмеген башкъа мемлекетлерден коллективлер кетирмекни планлаштырасызмы?

— Асылында фестивальнинъ джогърафиясы кениш. Анда, мен беллесем, эр кес олды: эм норвеглер, эм финнлер, эм алманлар — даа ким олмады. Ве эльбетте, бу сененинъ янъы бир адисеси Къытай коллективи олды, эр кес пек бегенди.

Эльбетте, биз джогърафияны кенишлетеджемиз, чюнки дюнья Америкадан буюктир, ве джаз Америкадан буюктир, онынъ ичюн шубесиз. Бизде эм СНГ мемлекетлери оладжакъ, биз эр вакъыт мында булунгъан украин иджраджыларны корьмеге арзу этемиз. Мен анълайым, оларгъа шимди буюк басым этиле ве мында кельмек аман-аман озюнъи ольдюрмекнен бир сырада, амма бунъа бакъмадан биз оларны корьмектен бахтлы олур эдик.

- Бу сене, кечкен сене киби, сиз фестиваль кечирилювинден къазанылгъан параларны мектепке теслим этмеге планлаштырасыз. Сиз бу аньанени келеджек сене де девам этмеге ниет этесизми я да даа бир кимселерге пара ёллайджасызмы?

— Меним фикиримдже, буны биз гузель аньанеге чевирермиз: эписи билетлерден тюшкен паралар Коктебельнинъ инкишаф фондына кетмек керек — бу аджайип къасабадыр. Онынъ айыры статусы олмалы, бу ер Кумюш асырнынъ кучьлю Волошиннинъ эдебий-бедий аньанесининъ темсили олмакъ керек. Мында эм кучьлю Сергей Павлович Королёв тесис эткен аэрокосмик аньане бар — о шахсен озю поанерде учмакъ девамлыгъы боюнджа рекорд къойгъан сонъ. Эм де планер онынъ озь эллеринен, онынъ шахсий конструкциясы боюнджа къурулгъан эди. Мында шанлы арбий къараманий тарих бар: мында десант ташланылып, эр кес эляк олгъан эди, дженк йыллары оларнынъ вазифеси шу эди.

Мында эм джиддий экологик мевзу бар: Коктебель эки къорукъ — Къара-Дагъ ве Тынч кёрфез арасында ерлеше. Бунынъ озь фаджиасы бар: во времена Хрущевнынъ девиринде бутюн къум алып кетильди ве борлы топракъ кетирильди, онынъ ичюн фуртуна вакъытында сув ьуланчыкъ ве беяз ола.

Бу дюньянынъ энъ гузель ерлеринден бири, ве биз къасабагъа къол тутаджамыз, оны инкишаф эттиреджемиз — эльбетте, мектеп вастасы иле, чюнки бу мектепте келеджектеки Коктебельнинъ инсанлары тасиль ала, бу несиль къасабанынъ симасыны яратаджакъ.

Бу сене ана-бабалар комитетинен келишип, биз компьютер экранларыны, электрон тахталар сатын алмагъа планлаштырамыз, чюнки мында шимди де бор иле язалар, чулнен сюртелер, ве бу шимди земаневий дегиль. Мектепке айырылгъан девлет бюджети бу меселени тахминен 8 йыл девамында чезеджек, биз исе бир-бир ярым йыл ичинде аль этермиз.

Бундан гъайры биз мында, Коктебельде, бала оюн мектебине къол тутармыз, чюнки анда балалар даа ана-бабаларынынъ урбаларында ойнайлар, оларгъа ямакъ къоялар, амма балалар гъалебелер къазаналар — олар Къырым чемпионлары. Мен беллесем, бу костюмлер пек пагъалы дегиллер, ве биз параларны эки мектепке болермиз — умумтасиль ве оюн мектеплерине.

- Фестиваль мусафирлерине не айтмакъ истер эдинъиз, шимдики ве келеджек мусафирлерге?

— Сиз мында кельгенинъиз, косьтере ки, сиз тек джазны севмектен гъайры, Коктебельге меракъ дуясыз. Сиз Къырым, ве эльбетте, Коктебель инкишафында иштирак этесиз. Сизинъ гъайретинъиз бу эм ерли, эм дюнья медениетининъ культ ерине пек керек — онынъ къыймети догъру кесильмеген.

Ве мен эминим, бизим сейирджилеримиз араснда зенгин инсанлар да бар — эвль джазны семизлер музыкасы, деп, адлай эдилер. Тюшюнип бакъынъыз, Коктебельге насыл ярдым эте билесинъиз, онынъ омюринде насыл иштирак эте билесинъиз.

Мында озь гъайрети иле шанлы аньанелерни девам эттиреджек инсанлар топлулугъы пейда олмакъ керек. Коктебель бутюнлей кечмиште ола бильмей — онынъ келеджеги де олмалы, ве тамам биз оны яратамыз, онынъ ичюн, келинъиз, топлулукъ яратайыкъ. Мында энди Эдвард Радзинский, Арина Шарапова яшайлар, Виктор Ерофеев кочип кельди. Мында тарткъан бир кучь бар, ве иссенъизни къошаракъ, сиз Коктебельден кучь аларсынъыз.