Джаз ичюн — Кектебельге!

«Домисолька» бала музыкаль театри

«Домисолька» бала музыкаль театри

Koktebel Jazz Party 2017 фестивалининъ иштиракчиси «Домисолька» бала музыкаль театрининъ темелини 1990-нджы сенелернинъ башында бестекяр Ольга Юдахина къойгъан эди. Асыл олгъанындан берли театр Кремльде ве «Россия» девлет салонында дефаларджа соло концертлер берген эди.

Николай Чермошенцев реберлигинде джаз болюги беш йыл эвельси яратылгъан эди. Шимдики куньге театрде 4 яштан 18 яшкъадже 650 бала огъраша. Олар джаз, фанк, джаз-рок ве дигер ёнелишлерни чалалар ве йырлайлар.

Беш йыл девамында Николай Чермошенцев чокъ шей беджерди. Балалар Русиенинъ чокъусы рагъбетли конкурсларында чыкъышта булундылар, чешит мукяфатлар алдылар, бу сене исе олар аман-аман эписи биринджи ерлерге наиль олдылар. «Домисолька» джаз болюгининъ соло иджраджылары Георгий Гараняннынъ ве Игорь Бутманнынъ оркестрлери иле дефаларджа чыкъышларда булундылар.

Бу сене джаз болюгининъ мезунлары Италияда стажировка кечтилер, анда Berklee американ колледжи язлыкъ курсларыны тешкиль эткен эди. Кимер балаларгъа атта Бостонда, кимерлерге исе онынъ Авропа филиалында бедава тасиль алмакъ ичюн грант тевсие эттилер.

Koktebel Jazz Party фестивалинде театр соло иджраджылары чыкъышта булунаджакълар. Коллективнинъ репертуарында джаз стандартлар, бала мультфильмлеринден джаз йырлары оладжакъ, мисаль ичюн «Чунга-чанга» я да «Спокойной ночи, малыши» яйыныдан айнени йыры.