Джаз ичюн — Кектебельге!

Koktebel Jazz Party сынъырларыны кенишлете

Koktebel Jazz Party сынъырларыны кенишлете

Koktebel Jazz Partyнинъ тешкилятчылары  бу сене де озь мусафирлерини багъшышсыз къалдырмадылар.

Бу сене иль к сефер артистлернинъ чыкъышлары 360° форматында чыкъарыладжакъ. Яйынлав ria.ru сайтында алып барыладжакъ.

Бундан гъайры, эки мейдан къошула  — дельфинарийде ве "Артекте", деп, тариф этти Koktebel Jazz Party тешкилий комитетининъ реиси, «Россия сегодня» ХИА генераль мудири Дмитрий Киселев.

Онынъ сёзлерине коре, бу сене эсас сана адетиндже Юнге байрында ерлешеджек. Волошин санасында балалар чыкъышта булунаджакълар (сёз сырасы, анда кириш бедава). Даа «Артекте» мейдан оладжакъ — Коктебельден 130 километр месафеде.

Бундан гъайры дельфинарийде даа бир чыкъыш планльаштырыла. «Келеджек сене биз анда толу шекильде сана япармыз. Бу сене бойле бир тест-драйв кечиремиз», — деп, хабер этти Дмитрий Киселев.

Дмитрий Киселев РФ медениет назирлигине джаз фестивальге къол туткъанлары ичюн тешеккюрлер бильдирди.  О, эм де медениет назири Владимир Мединский фестиваль иштиракчилерине озь селямлашув мектюбини ёллагъаны акъта айтып кечти. я.

Матбуат-конференцияда чыкъышта булунаракъ Дмитрий Киселев хабер этти ки, фестивальнинъ алып барыджылары журналистлер ве телевизион алып барыджылар Ольга Скабеева ве Эрнест Мацкявичус оладжакълар.

Халкъара Koktebel Jazz Party фестивалининъ арт-мудири Михаил Иконников фестивальнинъ биринджи кунь программасы акъта тариф этти. Фестивальни  Новый Орлеан шеэринден кельген коллектив ачаджакъ, бу чалгъыджылар джаз авескярлары арасында мешур олгъан шеэр аньанелерининъ девам эттириджилери олалар.

Сонъра санагъа Сергей Головнянынъ реберлигинде "Sg Big Band" адлы биг-бенд чыкъаджакъ. Бундан сонъ Jesse Davis Quartet ве Authentic Light Orchestra чыкъышта булунаджакълар. Биринджи куннинъ программасыны Русиеде ве дюньяда мешур джаз эфсанеси Давид Голощёкин екюнлейджек.