Джаз ичюн — Кектебельге!

Валерий Пономарев: Русиеде аджайип джаз чалгъыджылар

Валерий Пономарев: Русиеде аджайип джаз чалгъыджылар

Мешур джаз боразанджы Валерий Пономарев Koktebel Jazz Party фестивалинде Messengers from Russia программасы иле чыкъышта булунаджакъ. Чалгъыджы матбуат-конференция кетишатында тариф эткенине коре, оркестр чыкъышынынъ программасы толусынен  намлы джаз чалгъыджы Арт Блэйки ве Jazz Messengers такъымы иджра эткен музыкадан ибарет оладжакъ.

«Мен бу нагъмелерни энди чокъ сефер иджра эткен эдим. Бу репертуар меним ичимде яшай. Ве олар эписи бир эвельки киби тазе къала ве сейирджилерге ве иджраджынынъ озюне пек буюк тесир этелер», — деп, къайд этти Пономарев.

Пономарев эм де фестиваль санасына берабер чыкъаджакъ иджраджыларнынъ юксек севиесини къайд этти.  

«Бизде Русиеде ойле бир аджайип чалгъыджыларымыз бар. Биз якъында репетиция кечирдик ве санадан атта кетмеге истемейсинъ. Чалгъыджыларымыз энди ойле бир севиеде, оларны дюньянынъ къайсы кошесине ёлласанъ биле, олар анда энъ гузель олурлар», — деп, бильдирди Пономарев.

Чалгъыджы эм де Къырымлы яш истидатларнынъ чыкъышлары акъта теэссюратлары иле пайлашты. Олар тюневин Волошин санасында олып кечти.  

 «Балалар о къадар истидатлы. Бу айретте къалдырыджы бир шей! Мен не къадар чешит балалар чыкъышларында булунсам да, амма бойле шей аля даа корьмеген эдим», — деди Пономарев.