Джаз ичюн — Кектебельге!

Double Bass Project: Музыка инсанларны бирлештире

Double Bass Project: Музыка инсанларны бирлештире

Double Bass Project коллективининъ иштиракчиси Грегори Хатчинсон бир къач кере Русиеде чыкъышта булунды. Амма бу сене, музыкант айткъанына коре, Koktebel Jazz Partyге кельмезден эвель о, чешит янъылыкълар себебинден бираз раатсызланды.  

«Янъылыкъларгъа ишанмагъа мумкюн олмагъаныны  анъламакъ керек. Инсанлар — бу бир, сиясет исе — бу башкъа. Сиясетчилерге башларымызны айландырмагъа имкян бермемек керекмиз», — эмин Грегори Хатчинсон. Онынъ фикириндже, музыка инсанларны бирлештирмек керек ве сиясет онъа тесир этмемек керек.  

Грегори Хатчинсон илькиде Double Bass Project теркибинде чаладжакъ. «Бу чыкъыш мен ичюн бираз бекленильмеген оладжакъ — бу чалгъыджылар иле биринджи сефер чалам. Амма о, эр шей аля дереджеде кечеджегинде эмин», — деп, ишандырды чалгъыджы.