Джаз ичюн — Кектебельге!

Дмитрий Киселёв: Биз музыкаль тербие берюв иле огърашамыз

Дмитрий Киселёв: Биз музыкаль тербие берюв иле огърашамыз

Ава шараитине бакъмадан, фестиваль мувафакъиетли кечти. Экинджи ве учюнджи кунь аджайип олды, деп, сая Koktebel Jazz Party фестивалининъ тесисчиси Дмитрий Киселев.

«Бу постсовет девиринде энъ гузель, энъ буюк, кучьлю фестивалимиздир. Тедбир Къырымда кечкенинден бахтлым ве о бутюн дюнья джазменлери тарафындан танылды», — деди о.

Русиеде ерли джазнынъ аньанелери кучьлю олгъанына ве олар бутюн дюньяда танылгъанына бакъмадан, эр ерде янгъырадан музыканынъ кейфиети яхшы дегиль, деп, къайд этти Киселёв. «Мен беллесем, бизим эстрадамызда да несиллер денъишюви ичюн вакъыт кельди, ве биз джиддий альтернатива тевсие этемиз», — деп, къайд этти о.

Джаз сонъсыз-сынъырсыз, бу адалетли музыка, о фонограмма иле чалынмай.  Джаз чалгъыджылары тюрлю теркиплер иле иджра эте билелер ве эр вакъыт къуванч кетирерлер, деп, екюнледи Киселёв.