Джаз ичюн — Кектебельге!

Къырымда Koktebel Jazz Party 2017 зафер иле екюнленди

Къырымда Koktebel Jazz Party 2017 зафер иле екюнленди

Коктебельде муаззам салют иле Къырымда джазнынъ юбилей мевсими екюнленди. Къара денъиз ялысында Алмания, АКъШ, Френкистан, Исветчия, Швейцарии, Бразилия, Корея, Русие ве дигер мемлекетлерлерден джаз иджраджыларны топлагъан Халкъара фестиваль бутюн дюньяда джазнынъ къыйметини бильгенлер ичюн муим вакъиа олды.

Фестиваль екюнленюв мерасимини РФ президенти Владимир Путин зиряет этти. О, топлангъанларны селямлады, тешкилятчыларгъа тешеккюрлер бильдирди ве къайд этти ки, фестиваль асыл олгъанындан берли санада 150-ге якъын белли музыкант чыкъышта булунды, бу сене де 10 аджайип музыкаль джа коллектив кельди. «Музыка — бу ойле бир тиль, эсперанто киби, оны терджиме этмек керек дегиль, о инсанларны бирлештире», — деп, къайд этти Путин.

Фестивальени екюнлерек, онынъ тесисчиси, журналист Дмитрий Киселёв бойле деди: «Бу куньлерде адеттен тыш, 15-нджи джаз фестиваль кечти, аджайип парлакъ. Мында, Коктебельде, биз юксек музыкаль стандартны тасдыкълаймыз. Ве бизде эм "Грэмми" лауреатлары, эм де ерли джазменлер чыкъышларда булунгъанына къуванам».

Сонъки куннинъ хедлайнери эфсаневий джаз американ пиноджысы, бестекяр ве бэнд-лидер Эдди Пальмиери олды. «Меним он Грэмми мукяфатым бар, амма мен ичюн сейирджилер севгиси мукяфатыны эльде этмек энъ буюк шереф олур. Къырымны биз пек бегендик. Биз мында чыкъышта булунгъанымызгъа буюк эмиет беремиз. Биз бу ерге севда олдыкъ. Бу муим мукяфат оладжакъ ве мен оны къазанаджагъымда эминим», — деди чалгъыджы.

Сонъки фестиваль куню де эсас санада мешур джаз усталарыны топлады: Бразилия, Исветчия ве Русие чалгъыджылары Brazil All Stars коллективи теркибинде; Френкистан, АКъШ ве Русие иджраджыларыны бирлештирген Double Bass Project коллективи; АКъШ, Япония ве Русие джазменлери иле Яков Окуннинъ интернациональ ансамбли.

«Биз мында ильк сефер булунгъанымыздан берли чокъусы шей денъишти, фестиваль севиеси пек осьти. Умумен эйи денъишмелер чокъ. Эминим, келеджекте фестиваль севиеси тек оседжек. Асылында мен русиени пек бегенем. Мен мында чалмагъа севем, русларнен чалышмагъа севем», — деп, къайд этти бразиль перкуссионисти Эдсон Да Силва (Brazil All Stars).

Фестивальнинъ екюнлейиджи куню «Джаз ышыкъ сурьаты иле» адлы аньаневий телекопюр кечирильди. О, Коктебель санасындаки джазменлерни Ереван чалгъыджылары иле бирлештирди.

Эвель фестивальннъ эсас санасына Алманиянынъ белли коллективлеринден бири — Club Des Belugas чыкъты, о, стиле ню-джаз услюбинде чала. Джаз элементлерни фанк, соул ве электрон музыка иле къошкъан такъымны Коктебельнинъ мусафирлери ве сейирджилери тап 2014 сене бегенген эдилер — о вакъыт олар фестивальде юиринджи кере чыкъышта булунгъан эдилер. Koktebel Jazz Party джазменлерининъ интернациональ теркибине эм де джума эрте концертини ачкъан Joe Lastie's New Orleans Sound (АКъШ) коллектив иве дигерлер къошулдылар.

Коктебельде юбилей джаз мевсими дюньянынъ мешур джазменлерини бирлештирмектен гъайры, генч музыкантларгъа истидатларыны нумайыш этмеге имкян багъышлады. Оларнынъ арасында — «Домисолька» бала музыкаль театрининъ соло иджраджылары, Москва медениет департаментининъ бала санат мектебининъ джаз оркестр иштиракчилери, Къырымнынъ генч истидатлары.

Koktebel Jazz Party 2017 фестивалининъ сюрпризи «Афалина джаз» адлы махсус лейха олды: Коктебель дельфинарийинде джазменлер Сергей Головнянынъ ве Олег Стариковнынъ чыкъышлары кечти.

Бутюн дюньяда джаз авескярлары фестивальни 360° панорама видеосы уникаль форматында козете бильдилер: Koktebel Jazz Partyнинъ эсас санасындан концертлернинъ яйынлавы RIA.ru рунетинде теслим этильди.

Фестиваль девамында ичтимаий агълар къулланыджыларынынъ Koktebel Jazz Party мейданларында чекильген фоторесимлери эсас сананынъ экранында косьтерильди. Акцияда иштирак этмек ичюн эписи истегенлер фотоларны фестивальнинъ #KJP2017 хештеги иле дердж эттилер.

Фестивальнинъ махсус шериги, «Смоленские бриллианты» ширкети, сейриджилер севгиси мукяфатыны тесис эттилер. Гъалип алгъышларнынъ сеси севиеси иле бельгиленди.