Фестиваль

Koktebel Jazz Party фестивалини зиярет этмек ичюн къаиделер

Koktebel Jazz Party фестивали - COVID-19-дан бош территория. Агъыр эпидемиологик вазиет себебинден фестивальге етип кельмек шартлары денъише биле. Бу аллар регионда эпидемиологик вазиетке ве Роспотребнадзор идаресининъ тевсиелерине коре денъиштириле биле.

Шимдики вакъыт фестивальнинъ иштиракчилерине, мусафирлерине ве сейирджилерине учь весикъадан энъ аздан бирини такъдим этмек керек.

  • Менфий ПЦР-тест, о, 2021 сене августнынъ 18-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19 S-акъына антителалар олмасы акъта весикъа, о, 2021 сене майыснынъ 25-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19-дан ашылама сертификаты

Тешкилятчылар фестивальнинъ эписи зияретчилерини фестивальде бельгиленген арекет тарзы къаиделерине риает этмеге риджа этелер:

— сизнинъ этрафынъыздаки фестиваль зияретчилерине ве фестивальнинъ хызмет хадимлерине, полиция хадимлерине, Февкъуляде Вазиети Назирлигине (МЧС) ве дигер хызметлер хадимлерине урьмет иле бакъынъыз;
— фестиваль тедбирининъ киришинде тешкерюв арекетлерини кечмек зарур олмасыны анъламакъ керексиз — бу сизнинъ хавсызлыгъынъыз ичюн япыла;
— къабул олунгъан арекет тарзы къарарларыны бозмамакъны; сёгюнч сёзлерни къулланмамакъны; фестиваль еринде темизликни сакъламакъны риджа этемиз.

Фестиваль ерине кечирмек ясакъ:

— атешатыджы, травматик, газлы, сувукъ силя ве онъа тенъ кетирильген шейлер, атта оларгъа махсус рухсети олса биле;
— санчкъан ве кескен эшьялар, оларнынъ арасында тырнакъ кескен макъасчыкълар ве демирден, джамдан ясалгъан тырнакъ пычкъычыкълары;
— патлатылгъан шейлер, пиротехника, аэрозоль балончыкълары;

— наркотик васталары ве психотроп шейлер, иляджлар (биринджи ярдым васлалары тек къапавлы завод пакетлемелеринде мумкюнлар, къалгъан эписи иляджлар тек рецепт ве эким изини олса, кечирилелер);

— эр бир алкоголь ве алкогольсиз ичимликлер ве ашайт махсулатлары насы олса тарад (завод къутуларына баргъандже);

— джыйылып-дагъытылгъан мадений каркас чадырлар, ондан да гъайры чадырны джыймакъ ичюн мадений къазыкъ керек олгъан тертибатлар.

Эр тюрлю эв айванлары иле кечмек ясакъ, (чюнки фестивальде айванда эписи зарурий ашлавлар барлыгъыны тешкерген мал экими хызмети ёкъ, бу исе фестивальнинъ эписи зияретчилерининъ хавфсыз булунмасыны теминлей).

Иджраджыларнынъ бир къысмы сакциясы олмагъан фото- ве видео-чыкъарув вакъытында сананы терк этюв акъкъыны къалдыргъаны ичюн, фото- ве видео-чыкъарув ясакъ (фестиваль тешкилятчыларынынъ махсус изини олмаса).

Хавфсызлыкъ

Фестивальнинъ эписи зияретчилерине риджа этемиз, бу шейлерге дикъкъат айырмакъ керек:

— шубели эшьялар ве шейлер (бойле шубели эшьяларны тапкъанда, оларгъа тиймейип, полиция хадимлерине я да фестиваль тешкилятчыларына мураджаат этмекни риджа этемиз);
— шубели шахысланыр, баскъынджы киби корюнген ватандаш сюрюлерини (бу вакъыт олар акъта полиция хадимлерине я да фестиваль тешкилятчыларына шу дакъкъа хабер этмекни риджа этемиз).

Полиция хадимлерине я да фестиваль тешкилятчыларына джемиет низамыны ве фестиваль еринде арекет тарзы къанунларыны бозгъан делиллер акъта дерал хабер этмек керек.

Янгъын хавфсызлыгъы

Фестиваль еринде тютюн чекмек ясакъ.

Дикъкъатлы олунъыз! Эгер ачыкъ атеш корьсенъиз шу дакъкъасы Февкъуляде Вазиети Назирлиги (МЧС) векилине, ве/яда полиция хадимине, ве/яда фестиваль тешкилятчыларына мураджаат этинъиз.

Тыббий ярдым

Фестивальде биринджи ярдым берильген нокъта тешкиль олунаджакъ.

Фестиваль тедбирлерине кечюв

Сизнинъ дикъкъатынъызны шунъа джельп этмеге истеймиз ки, фестиваль тедбирлерине тек билет олса кечмек мумкюн.

Киниште билетни косьтермек ве хусусий билезлик алмакъ лязим, бу билезлик эсас сана еринден тышкъа чыкъмакъ ве фестивальнинъ келишкен куню девамында кери къайтмакъ акъкъыны бере. Билезликнинъ бутюнлигини бозмакъ фестиваль ерине кирмек ичюн автоматик ясакъны ифаделей. Тедбирнинъ сонъунадже билетлерни сакълап тутынъыз.

Тешкилятчылар эписи сейирджилерге доландырыджыларнынъ къолларына тюшмемек ичюн, билетлерни къолдан алманъыъ деп, риджа этелер. Билетлерни сиз фестивальнинъ ресмий сайтында (тедбир башламаздан эвель) яда фестивальнинъ киришинде (фестиваль кечирильген вакъытта) ала билесиз.

Koktebel Jazz Party фестивалини зиярет этмек ичюн къаиделер
Артка

Koktebel Jazz Party фестивали - COVID-19-дан бош территория. Агъыр эпидемиологик вазиет себебинден фестивальге етип кельмек шартлары денъише биле. Бу аллар регионда эпидемиологик вазиетке ве Роспотребнадзор идаресининъ тевсиелерине коре денъиштириле биле.
Шимдики вакъыт фестивальнинъ иштиракчилерине, мусафирлерине ве сейирджилерине учь весикъадан энъ аздан бирини такъдим этмек керек.

  • Менфий ПЦР-тест, о, 2021 сене августнынъ 18-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19 S-акъына антителалар олмасы акъта весикъа, о, 2021 сене майыснынъ 25-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19-дан ашылама сертификаты

Фестиваль территориясында мусафирлер, сейирджилер ве кутьлевий малюмат васталарынынъ векиллери маска ве къочакълар киймек кереклер.