Хаберлер

Пётр Востоков: Сейирджилер бизим музыкамызны бегендилер – демек, биз нафиле кельмедик

Пётр Востоков: Сейирджилер бизим музыкамызны бегендилер – демек, биз нафиле кельмедик

— Фестивальден теэссюратлар насыл? Сиз эр шейни бегенесизми?

— Эр шей аля дереджеде. Санада сес пек гузель эди, бу исе чалгъыджылар ичюн энъ муим шей. Аджайип сейирджилер, леззетли ашлар, хош денъиз — эр шей пек яхшы!

— Сиз биринджи коллектив олдынъыз — сиз фестивальни ачтынъыз. Чалгъыджылардан кимни сиз динълемеге истер эдинъиз, кимнинъ чыкъышына бармагъа планлаштырасыз?

— Мен мында даа биркъач кунь булунаджам, амма энди динълейиджи оларакъ. Биринджи невбетте бугунь, фестивальнинъ биринджи куню, мен Яков Окуньнинъ ансамблини динълемеге истер эдим. О аджайип йырджы Дебора Браун иле чыкъкшта булунаджакъ, бу къадынны исе сонъсыз дереджегедже динълемек мумкюн, бу дюньяда бугуньки куньге къадар джаз вокалы ёлбашчыларындан бирисидир. Эм де меним достум Ваагн Айрапетяннынъ ансамбли мен ичюн пек меракълы, о озь энъ севимли чалгъыджылары — Нью-Йорктан достлары иле иджа этеджек. Ве боразанджы оларакъ мен, эльбетте, Том Харрелни пек беклейджем.

— Чыкъышнынъ озю насыл кечти? Сиз эр шейни бегендинъизми?

— Биз 90 файызгъа ноталарда язылгъан музыканы чаламыз, онынъ ичюн бизде насыл чалмакънынъ пек буюк чешитлери ёкъ. Бу импровизация акъымы дегиль. Эр кес япаджагъыны япа. Онынъ ичюн бизге не заман яхшы, не заман ярамай чалгъанымызны анълатмакъ къыйындыр. Биз бегендик, биз пек яман мемнюн къалдыкъ.

— Бугунь концертке кельген сейирджилерден теэссюратларынъыз насыл?

— Мен анълагъаныма коре, сейирджилер бизим музыкамызны бегендилер. Бу исе — биз нафиле кельмегенимизнинъ ифадесидир.

Артка

Koktebel Jazz Party фестивали - COVID-19-дан бош территория. Агъыр эпидемиологик вазиет себебинден фестивальге етип кельмек шартлары денъише биле. Бу аллар регионда эпидемиологик вазиетке ве Роспотребнадзор идаресининъ тевсиелерине коре денъиштириле биле.
Шимдики вакъыт фестивальнинъ иштиракчилерине, мусафирлерине ве сейирджилерине учь весикъадан энъ аздан бирини такъдим этмек керек.

  • Менфий ПЦР-тест, о, 2021 сене августнынъ 18-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19 S-акъына антителалар олмасы акъта весикъа, о, 2021 сене майыснынъ 25-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19-дан ашылама сертификаты

Фестиваль территориясында мусафирлер, сейирджилер ве кутьлевий малюмат васталарынынъ векиллери маска ве къочакълар киймек кереклер.