Хаберлер

Shoo: Koktebel Jazz Partyде булунмакъ – бу буюк гъурурдыр

Shoo: Koktebel Jazz Partyде булунмакъ – бу буюк гъурурдыр

— Селям алейкум! Фестиваль сизинъдже насыл? Дуйгъуларынъыз насыл? 

— Мен эр шейни бегенем, чюнки бу меним тувгъан ерим — мен Къырымда догъдым.

Биз башта тек нудист пляждан шаштыкъ амма сонъ эр шей аджайип олды! Джан ойнады!

— Бу къыска вакъытта нени бегендинъиз ве акъылынъызда не къалды?

— Бизни иштиракчилернинъ арасына къабул эткенлери биз ичюн балабан къуванчтыр, чюнки  башкъа иштиракчилер — танылгъан мэтрлер, меним оджаларым. Керчектен де, мында олгъан чалгъыджыларнен мен башладым, олар мени эр шейге огреттилер. Ве бизни, балаларны, мында алдылар, бу бизни пек къувандыра.

— Сиз кимни динълемеге истейсинъиз?

— Афсус ки, Club des Belugas динълеп оламайым, амма, олар мында булунаджакъ, фикирден меним башым айляна. Амма бизим сесрежиссёримиз буны япмакъ ичюн мында ёлланылгъан, амма, языкъ ки, биз эртедже кетемиз.

Даа мен Феликсны эшитмеге истейим о ярын бизим санамызда чыкъышта булунаджакъ, амма мен оны ве Петр Востоковны эшитип оламаджам амма о ал-азырда бар эди. Умумен, эписи чалгъыджылар аджайип!

— Сейирджилер акъта теэссюратларынъыз насыл?

— Биз пек бегендик. Сейирджилер пек ачыкъ ве гузель. Мында меним якъын адамларым да бар. Олар эписи бизим этрафымызда топландылар — бу эйидир. Пек яхшы ер.

Мен нудист пляжны козьде тутмайым! Мында эр кес кезе, музыканы динълей, келип субетлеше буны козьде тутам. Умумен эр шей пек яхшы!

Артка

Koktebel Jazz Party фестивали - COVID-19-дан бош территория. Агъыр эпидемиологик вазиет себебинден фестивальге етип кельмек шартлары денъише биле. Бу аллар регионда эпидемиологик вазиетке ве Роспотребнадзор идаресининъ тевсиелерине коре денъиштириле биле.
Шимдики вакъыт фестивальнинъ иштиракчилерине, мусафирлерине ве сейирджилерине учь весикъадан энъ аздан бирини такъдим этмек керек.

  • Менфий ПЦР-тест, о, 2021 сене августнынъ 18-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19 S-акъына антителалар олмасы акъта весикъа, о, 2021 сене майыснынъ 25-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19-дан ашылама сертификаты

Фестиваль территориясында мусафирлер, сейирджилер ве кутьлевий малюмат васталарынынъ векиллери маска ве къочакълар киймек кереклер.