Хаберлер

The Break Orchestra: Биз Koktebel Jazz Partyден чокъ янъы ачылувларны беклеймиз

The Break Orchestra: Биз Koktebel Jazz Partyден чокъ янъы ачылувларны беклеймиз

— Фестиваль, кечирильген ер сиз ичюн насыл? Дуйгъулар насыл?

— Дуйгъуларым даа шекилленмедилер, чюнки мен тек тюневин акъшам кельдим ве деръал чыкъышта булунамыз, амма бугуньки программасына эсасланып биз чокъ янъы ачылувларны ве меракълы концертлерни беклеймиз. Эбет, ер пек аджайип — пляж, денъиз, кунеш. Гузель ава — энъ дюльбер ерлерден биридир. 

— Бельким, ал-азырда бир шей акъылынъызда къалды я да бегендинъизми?

— Бегендим — эльбет! Тюневиндеки концертни пек бегендим. Айрыджа Петр Востоковнынъ биг-бэндны — пек аджайип чыкъыш эди.

— Фестивальде такъдим этильген чалгъыджылардан сиз кимни зиярет этмеге истейсиз?

— Том Харрелл, Валерий Пономарёв.

— Чыкъышынъыз насыл кечти? Сейирджилер сизни насыл къаршылап алдылар?

— Сейирджилер мизаджлы. Умумен, бизге ойле де керек олгъаны киби! Биз чыкъышнен пек мемнюнмиз.

Артка

Koktebel Jazz Party фестивали - COVID-19-дан бош территория. Агъыр эпидемиологик вазиет себебинден фестивальге етип кельмек шартлары денъише биле. Бу аллар регионда эпидемиологик вазиетке ве Роспотребнадзор идаресининъ тевсиелерине коре денъиштириле биле.
Шимдики вакъыт фестивальнинъ иштиракчилерине, мусафирлерине ве сейирджилерине учь весикъадан энъ аздан бирини такъдим этмек керек.

  • Менфий ПЦР-тест, о, 2021 сене августнынъ 18-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19 S-акъына антителалар олмасы акъта весикъа, о, 2021 сене майыснынъ 25-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19-дан ашылама сертификаты

Фестиваль территориясында мусафирлер, сейирджилер ве кутьлевий малюмат васталарынынъ векиллери маска ве къочакълар киймек кереклер.