Хаберлер

«Хуун-Хуур-Ту» озь халкънынъ медениетни Koktebel Jazz Partyде такъдим этеджек

«Хуун-Хуур-Ту» озь халкънынъ медениетни Koktebel Jazz Partyде такъдим этеджек

— Фестивальден насыл теэссурьатлар? Акъылынъызда не  къалды?

— Биз тек тюневин акъшам кельдик, амма ал — азырда къайд этмек мумкюн ки, Koktebel Jazz Party — аджайип такъымларнен джаз фестивали. Джазнинъ услюби бизде бир меракъны уяндыра. Тюневин чалгъан, бугунь ве фестивальнинъ сонъуна къадар чыкъышта  булунгъан иджраджылар — Олар эписи юксек севиели чалгъыджылардыр.

— Сиз ичюн отькерильген ер насыл?

— Денъиз гузель, ава да гузель, эр шей пек яхшы.

— Фестивальде такъдим эткен чалгъыджылардан сиз кимни энъ зияде динълемеге истейсинъиз?

— Мында булунгъан эр бир иджраджы бизде балабан меракъны уяндыра.

— Сейирджилерден насыл дуйгъуларны алмакъ умют этесиз, джаз авескярларнен контактны насыл тюзетмек истейсиз?

— Бизим концертлерде биз эр вакъыт бизим джумхуриетнинъ, халкъымызнынъ мединиетни такъдим этемиз, — тувинск богъаз йырлавы, оны, гъалиба, эр кес не олгъаныны биле ве анълай. Бизим йырларымызнен биз — яхшы дуйгъуларны багъышламакъ истеймыз. Буны озьлеринъиз эшитмек керексинъиз, сонъ исе эр шей анълайышлы оладжакъ.

Артка

Koktebel Jazz Party фестивали - COVID-19-дан бош территория. Агъыр эпидемиологик вазиет себебинден фестивальге етип кельмек шартлары денъише биле. Бу аллар регионда эпидемиологик вазиетке ве Роспотребнадзор идаресининъ тевсиелерине коре денъиштириле биле.
Шимдики вакъыт фестивальнинъ иштиракчилерине, мусафирлерине ве сейирджилерине учь весикъадан энъ аздан бирини такъдим этмек керек.

  • Менфий ПЦР-тест, о, 2021 сене августнынъ 18-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19 S-акъына антителалар олмасы акъта весикъа, о, 2021 сене майыснынъ 25-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19-дан ашылама сертификаты

Фестиваль территориясында мусафирлер, сейирджилер ве кутьлевий малюмат васталарынынъ векиллери маска ве къочакълар киймек кереклер.