Хаберлер

Dixieland John: Чалгъыджылар джаз аньанелеринден четке чыкъып башладылар

Dixieland John: Чалгъыджылар джаз аньанелеринден четке чыкъып башладылар

— Селям алейкум!Фестиваль сиз ичюн насыл? Онынъ кечирильген ери насыл? Озь дуйгъуларынъыз ве теэссюратларынъыз иле пайлашынъыз.

— Эр, гъалиба, энди анъаневий олды. Башкъа ер атта ола бильмез. Бу ялыдан гъайры бойле фестивальни даа не ерде кечирмек мумкюнлиги атта акъылгъа кельмей, мында эр бир инсан озюни сербест ис эте, джаз исе — бу музыкада сербестлик, яни бу ер мукеммельдир.

Тешкиль этювнен де мемнюнмиз, шикяэт этмеге себеп ёкъ. Алла берсин, бир кимсе бир шейге шикяет этмесин.

— Бу къыскъа муддетте бир де бир муитлер акъылынъызда къалдымы?

— Биз динълеген эписи чалгъыджылар пек истидатлылар. Тек бир истегимиз бар — джаз чокъча олсун. Языкъ ки, чокъусылар четке чыкъалар, амма, бельки, бу бизге ойле корюнедир.

Koktebel Jazz Party ичюн биз бираз башкъа репертуар азырладыкъ, амма ында кельген сонъ, 20 дакъикъа ичинде оны бутюнлей денъиштирдик — догърудан-догъру аньанени иджра этмеге истедик. Теэссюф ки, джаз классикасындан кет-кете эп узакълашалар, джаз фестиваллеринде янъы ёнелишлер пейда олалар. Амма умумен, эписи чалгъыджылар, эльбетте, айретте къалдырыджылар!

— Эр алда бу йыл чалгъыджылар теркиби пек зенгиндир, чешит инсанлар дюньянынъ чешит кошелеринден келелер. Кимни динълемеге истер эдинъиз? 

— Айры бир кимсенинъ адыны айтмакъ мумкюн дегиль. Кейфиетли (энъ эвеля кейфиетли!) музыканы ве бу услюбни тек бу ярымадада рагъбетлештирген дегиль де, умумен бутюнлей оны мешур, танылгъан ве рагъбетли эткен музыканы динълемеге истер эдик.

Артка

Koktebel Jazz Party фестивали - COVID-19-дан бош территория. Агъыр эпидемиологик вазиет себебинден фестивальге етип кельмек шартлары денъише биле. Бу аллар регионда эпидемиологик вазиетке ве Роспотребнадзор идаресининъ тевсиелерине коре денъиштириле биле.
Шимдики вакъыт фестивальнинъ иштиракчилерине, мусафирлерине ве сейирджилерине учь весикъадан энъ аздан бирини такъдим этмек керек.

  • Менфий ПЦР-тест, о, 2021 сене августнынъ 18-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19 S-акъына антителалар олмасы акъта весикъа, о, 2021 сене майыснынъ 25-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19-дан ашылама сертификаты

Фестиваль территориясында мусафирлер, сейирджилер ве кутьлевий малюмат васталарынынъ векиллери маска ве къочакълар киймек кереклер.