Хаберлер

Анна Клесун Koktebel Jazz Party акъкъында: Буюк джаз байрамы дуйгъусы

Анна Клесун Koktebel Jazz Party акъкъында: Буюк джаз байрамы дуйгъусы

— Фестиваль сиз ичюн насыл? Табиат, ер сизде насыл дуйгъу яратты?

— Биринджи козьге корюнген шей — бу бир талай волонтёрлар, ве эр ерде Jazz Party деп, язылгъан. Атта Москвада мен Jazz Party дивар илянларыны корьгенде, мемнюн олдым. Ве сен бу фестивальде чыкъышта булунаджасынъ фикири — бу аджайип дуйгъудыр!

— Сиз кимнинъ чыкъышларына бармагъа, кимни динълемеге планлаштырасыз? Бойле планларынъыз бармы?

— Биринджи куню бизим планларымыз шашыладжакъ дереджеде буюк! Шимдики вакъытта Пётр Востоковнынъ оркестрини динълеймиз. Кондаковны да онынъ бразиль адамлары иле динълемеге истейим, чюнки бизге бу якъын — биз бразиль музыкасыны иджра этемиз, ве, эльбетте, бир де бир бразиль давулджылары, басчылары, хусусан Серджио Брандау, кельгенлери биз ичюн пек меракълы. Олардан чокъ шейни огренмек мумкюн! Чюнки бизге эр даим огренмек керек — бу аджайип! Бойле яшаймыз! Дебора Браун келип чыкъты — бу айретте къалдырыджы шей! О пек яман яхшы йырлай!

Бу аджайип тедбир, о озюне бираз раатланувны, бундан гъайры инкшафны ве озь-озюнъи ифаде этювни къаплап ала. Буны бильдирип оламайсынъ!

— Сейирджилер акъта теэссюратларынъыз насыл?

— Бойле айтмакъ мумкюн: халкъ мында пек позитив, ачыкъ гонюлли ве самимиетле азыр. Бу пек яхшы. Сен итибарсыз къалмайсынъ — бу да пек муимдир, хусусан сен Москвадан кельсенъ, чюнки анда халкъ бойле буюк глобаль бир шейлерге энди алышкъан. Эр кес энди алышкъан, бу — эр куньки вазиет, демек мумкюн. Мында исе бу буюк адисе, ве халкъ буны уйгъун шекильде менимсей.

Эльбет, мында эр шей башкъа тюрлю менимсельгенини къайд этмек керек. Мында адамлар сыджакъча, мераметлидже, олар енгильдже менимсейлер.

— Сонъки суаль: чыкъыш насыл кечти?

— Аджайип, эльбет! Пек гузель! Биз пек мемнюн къалдыкъ! Биз озюмизни ифаде эттик, бу исе энъ эсасы! Сейирджилер де бизге къол туттылар.

Артка

Koktebel Jazz Party фестивали - COVID-19-дан бош территория. Агъыр эпидемиологик вазиет себебинден фестивальге етип кельмек шартлары денъише биле. Бу аллар регионда эпидемиологик вазиетке ве Роспотребнадзор идаресининъ тевсиелерине коре денъиштириле биле.
Шимдики вакъыт фестивальнинъ иштиракчилерине, мусафирлерине ве сейирджилерине учь весикъадан энъ аздан бирини такъдим этмек керек.

  • Менфий ПЦР-тест, о, 2021 сене августнынъ 18-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19 S-акъына антителалар олмасы акъта весикъа, о, 2021 сене майыснынъ 25-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19-дан ашылама сертификаты

Фестиваль территориясында мусафирлер, сейирджилер ве кутьлевий малюмат васталарынынъ векиллери маска ве къочакълар киймек кереклер.