Хаберлер

Денис Швытов: Джаз – дюнья дипломатиясынынъ тили

Денис Швытов: Джаз – дюнья дипломатиясынынъ тили

— Фестиваль сиз ичюн насыл, авасы насыл? Кельменъиз иле бираз къыйынчылыкълар багълы олгъаныны биллем — сиз атта чыкъышкъа бираз кеч къалдынъыз. Бу кейфинъизни бозмадымы?

— Э, эгер биз якъын 4 саат учакъны беклегенимизни ве бирден тамам чыкъышкъа етип кельмемизни козьде тутсакъ, мен, эльбетте, бираз нефес алмагъа истер эдим, чюнки мен мында 32 йыл эвель анна-бабамнен кельген эдим ве мен ичюн бу ер омюр бою бойле бир тылсымлы хатыра киби къала.

Мен, эльбетте, даа бир шейни бакъып етиштирамадым, лякин балалыкъ хатырлавларым  къайтып кельгенини дуям, ве мында чыкъышта булунмакътан пек мемнюним. Эр шей санада аджайип янъгъырады — яхшы донатмалар ве аджайип къаршылав олды. Мен пек мемнюним.

— Умумен фестиваль акъта сиз не тюшюнесиз — бойле тедбирлер керекми? Бойле имкян олса, сиз даа келеджесизми?

— Я насыл керекмей? Эльбетте, керек! Мен о тек биз, чалгъыджылар, ичюн керек  олгъаныны дегиль, о бутюнлей бизим мемлекетимиздеки инсанлар ичюн  керек олгъаныны корем. Мен гастроллерге пек сыкъ барам ве корем ки, адамлар джанлы музыканы не дереджеде сагъындылар. Мен энди джаз ве къалгъан шейлер акъта сёз юрьсетмейим. Садедже инсанлар санада мутехассыс иши, деп, адландырылгъан шейни сагъындылар, онынъ ичюн бойле фестиваллер, хусусан джаз фестиваллери, кереклер.

Джаз — бу асылында дюнья дипломатиясынынъ тили, онынъ ичюн насыл этип ондан ред этмек мумкюн? Эльбетте, олмаз! Биз тек озюмиз бу тильде лаф этмеймиз — бу тильде бутюн дюнья лаф эте. Онынъ ичюн Русие — эписи тиллерде лакъырды этип олгъан буюк девлетлерден бириси олмалы. Демек, джаз — бу дипломатик шекильде муим алетттир ве, сиясетке берильмейип, бу эписи инсанларны, халкъларны, миллетлерни бирлештирген музыка демеге истейим.

— Фестивальде иштиракчилернинъ кениш программасы такъдим этильген. Сиз кимни динълемеге истер эдинъиз?

— Языкъ ки, мен джедвельнен атта танышып етиштирамадым, чюнки биз догъру гастроллерден кельдик. Меним балалыкътан достум Сергей Головня да мында олгъаныны билем, бизден сонъ бугунь эм Валерий Пономарёв, эм аджайип Esh такъымы оладжакъ, мен бу такъымнен бир къач кере ишбирлик этим.

Ве, эльбет, келеджек куньлерде мен буюк мемнюнликнен ве меракънен  чыкъышларны беклейджем, чюнки мен бу фестивальнинъ арт-мудири Сергей Головня олгъаныны билем, демек, артистлернинъ топламы пек меракълы оладжакъ.

— Ерли сейирджилер акъта фикирлеринъиз насыл? Сиз оларнен чалышмакъны бегендинъизми?

— Мен мусафирханеден мында кельгенимде бутюнлей шашып къалдым: биз чыкъышымызгъа чапа эдик, ве мен не къадар гузель инсанлар этрафта — ерде, денъиз боюнда, насылдыр скемлелерде, тумбаларда отургъанларындан айретте къалдым, манъа корюнгенине коре, ойле бир бильги инсанларыдыр. Онынъ ичюн мында бугунь рухий араштырувлар ве озь-озюни араштырув  джиэтинден пек яман меракълы инсанлар топландылар — оларнынъ сималарындан, козьлеринден манъа бойле корюнди. Бойле джемаат арасында олмакътан  пек мемнюним, чюнки мен оларнынъ бириси.

Артка

Koktebel Jazz Party фестивали - COVID-19-дан бош территория. Агъыр эпидемиологик вазиет себебинден фестивальге етип кельмек шартлары денъише биле. Бу аллар регионда эпидемиологик вазиетке ве Роспотребнадзор идаресининъ тевсиелерине коре денъиштириле биле.
Шимдики вакъыт фестивальнинъ иштиракчилерине, мусафирлерине ве сейирджилерине учь весикъадан энъ аздан бирини такъдим этмек керек.

  • Менфий ПЦР-тест, о, 2021 сене августнынъ 18-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19 S-акъына антителалар олмасы акъта весикъа, о, 2021 сене майыснынъ 25-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19-дан ашылама сертификаты

Фестиваль территориясында мусафирлер, сейирджилер ве кутьлевий малюмат васталарынынъ векиллери маска ве къочакълар киймек кереклер.