Хаберлер

Том Харрелл ве квинтет: Биз фестивальде корьген гъайреттен ильхам аламыз

Том Харрелл ве квинтет: Биз фестивальде корьген гъайреттен ильхам аламыз

Белли джаз чалгъыджысы, бестекяр, боразанджы Том Харрелл бугунь озь квинтети иле Koktebel Jazz Party фестивалининъ мусафирлери ичюн чаладжакъ. «Биз шимдики репертуарымыздан музыканы иджра этеджемиз», — о буны акъшам чыкъышындан эвель кечирильген пресс-конференцияда икяе этти. Бунынънен бирге клавишник Денни Гиссет олар адеттеки музыкаларыны чалгъанларына бакъмадан, оларнынъ коллективи даима эр бир чыкъышларына янъы бир шей къошмагъа тырышкъаныны къайд этти. «Тюневин биз корьдик ки, сейирджилер не къадар аджайип, онынъ ичюн биз озь чыкъышымызны сабырсызлыкънен беклеймиз» — деп, къошты о.

Таныш олмагъан ерге кельгенде, адет-узьре, озюнъи ялынъыз ве къолайсыз ис этесинъ, амма Koktebel Jazz Party фестивалинде оларгъа косьтерильген мусафирченлик о къадар кучьлю гъайрет берди ки, олар озьлерини мында пек гузель дуялар ве кулерюзьлю къаршылагъанларына миннетдарлыкъ бильдирелер, дедилер чалгъыджылар. «Тюневин биз Коктебельге кельдик, бир-эки чыкъышларны корьдик ве бу фестивальде корьген гъайреттен ильхамландыкъ. Онынъ ичюн мен мында чыкъышта булунмакъ имкяны олгъанындан мемнюним», — саксофонджы Уэйн Эскоффери буны икяе этти.

Том Харрелл озю «чалмакътан безмединъизми?» суалине джевап беререк, о да, чокъусы дигер чалгъыджылар киби, «музыка — бу Алланынъ бергени, ве о олдукъча девамлы онъа хызмет этмек керек» деп, джевап берди. «Бунынъ эписи — меним истидатым!», — айрыджа къайд этти джазмен.

Артка

Koktebel Jazz Party фестивали - COVID-19-дан бош территория. Агъыр эпидемиологик вазиет себебинден фестивальге етип кельмек шартлары денъише биле. Бу аллар регионда эпидемиологик вазиетке ве Роспотребнадзор идаресининъ тевсиелерине коре денъиштириле биле.
Шимдики вакъыт фестивальнинъ иштиракчилерине, мусафирлерине ве сейирджилерине учь весикъадан энъ аздан бирини такъдим этмек керек.

  • Менфий ПЦР-тест, о, 2021 сене августнынъ 18-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19 S-акъына антителалар олмасы акъта весикъа, о, 2021 сене майыснынъ 25-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19-дан ашылама сертификаты

Фестиваль территориясында мусафирлер, сейирджилер ве кутьлевий малюмат васталарынынъ векиллери маска ве къочакълар киймек кереклер.