Хаберлер

Иван Фармаковский: Koktebel Jazz Partyде байрам дуйгъусы пейда ола

Иван Фармаковский: Koktebel Jazz Partyде байрам дуйгъусы пейда ола

— Сиз фестивальнинъ муитини, алетлерини, тешкилятни бегендинъиз? Koktebel Jazz Partyге кельмек ичюн насыл колайнен разы олдынъыз?

Иван Фармаковский: Мында олгъан вазиет ойле ки, буны бегенмемек мумкун дегиль, чюнки мында кельген вакъыттан, биринджи дакъкъалардан, байрам дуйгъусы пейда ола. Афсус ки, тюневин биз Валерий Пономарёвнынъ чыкъышны тек сонъки дакъкъаларны корьдик, амма сейирджилернинъ кабул эткенине ве санада байрам кейфине бакъсакъ фестиваль мувафакъиетли кечкенини айтмакъ мумкюн. Бугунь не оладжакъ бильмейим. Умют этем ки, даа яхшы оладжакъ.

— Иштиракчилер теркиби акъта насыл фикирдесиз, эвелькилерден не къадар фаркълы ве бу ал не къадар эйидир?

Иван Фармаковский: Бу пек эйи муит, чюнки бугуньки дюньянынъ мейили ойле ки, языкълар олсун, атта джаз фестивали маркасы алтында кимериде энъ зияде 50 файызгъа 50 файыз япмагъа меджбур оласынъ. Бир къач йыл эвельси мен Монтрё фестивалинде булундым — гъалиба, бу энъ белли джаз фестивалидир. Джаз анда, догърусыны айтсам, энъ чокъ бир 15-20 файыз къадар эди, къалгъаны исе арт-рок, блюз, рок-н-ролл ве иляхри.

Дюньяда яратылгъан мейиль бус-бутюн мында олаяткъан шейлерден фаркъ эте. Мен мында чокътан-чокъ тамам джаз чалгъыджыларыны раст кетирдим, олар энъ юксек севиели, ве мен озюм бойле аджайип, мешур Нью-Йорк джаз чалгъыджыларыны кетирип олгъаныма миннетдарым.

— Сизнинъ чалгъыджыларынъыз акъта субетке къайтайыкъ. Оларны таныштырсанъыз, лютфен. Бельки олар озь теэссюратлары иле пайлашарлар?

Иван Фармаковский: Мен бу инсанларнен танышкъаным иле, ишбирлик эткеним иле ве, гъалиба, атта бу инсанларнен рухий джиэттен бираз якъынлашып олгъаным иле пек гъурурланам. Оларнен чалмакъ — бу буюк къуванч. Мен сизлерни аджайип тенор-саксофонджы Ральф Боуэн иле таныш этмеге истейим. Меннен бир къач йыл ишбирлик эткен ве атта берабер пластинка чыкъаргъан давулджы Дональд Эдвардс. Чокътан-чокъ чалгъыджылар иле чалышкъан аджайип контрабасчы, Кенни Дэйвис.

— Кельмек къыйын эдими ве сиз не беклей эдинъиз?

Дональд Эдвардс: Не беклемеге бильмей эдим, чюнки эвель мемлекетнинъ бу тарафында ич бир заман олмагъан эдим. Мында пек дюльбер ве яхшы деп, эшиткен эдим, ве бу тамам бойле экен. Эгер мен мында даа бир кере кельсем, не беклемеге билерим.

Ральф Боуэн: Могу поддержать Дональднен разы олмагъа истейим — мен де не беклемеге бильмей эдим, Русиенинъ чешит тарафларында Иван ве Дональд иле булунсам да, эвель Къырымда ич бир вакъыт олмагъан эдим. Биз сабадан кезинтиге чыкътыкъ ве денъизнинъ дюльберлигинден, чешит тюрлю гузель шейчиклер сатылгъан уфакъ тюкянчыкъларнен айретлендик. Бир къачтаненсин сатып алдым, мен оларны эвге алып бараджам ве озь къорантама бахшыш этеджем.

Кенни Дэйвис: Телевизионда башкъа шейлерни косьтерелер, ве Иван манъа кетмек акъта сёйлегенде, мен ондан «Сен эминсинъми?» деп, сорадым. Лякин мында кельген сонъра, мен уфачыкъ бир къысымны корьмеге имкяным олгъанына бакъмадан, биз денъиз бою, къаялар четинден кете эдик ве бу о къадар… раатландыра. Мен мында олмакътан къуванам ве гъурурланам.

Артка

Koktebel Jazz Party фестивали - COVID-19-дан бош территория. Агъыр эпидемиологик вазиет себебинден фестивальге етип кельмек шартлары денъише биле. Бу аллар регионда эпидемиологик вазиетке ве Роспотребнадзор идаресининъ тевсиелерине коре денъиштириле биле.
Шимдики вакъыт фестивальнинъ иштиракчилерине, мусафирлерине ве сейирджилерине учь весикъадан энъ аздан бирини такъдим этмек керек.

  • Менфий ПЦР-тест, о, 2021 сене августнынъ 18-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19 S-акъына антителалар олмасы акъта весикъа, о, 2021 сене майыснынъ 25-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19-дан ашылама сертификаты

Фестиваль территориясында мусафирлер, сейирджилер ве кутьлевий малюмат васталарынынъ векиллери маска ве къочакълар киймек кереклер.