Хаберлер

Сергей Головня: Бизим фестивалимизде галактиклернинъ бирлешюви

Сергей Головня: Бизим фестивалимизде галактиклернинъ бирлешюви

— Селям алейкум, Сергей! Фестивальде булунмакъ бегенесизми ве сизде насыл теэссурьатлар бар?

— Пек бегенемен. Теэссурьатлар пек ихтималсыз, пек гузель. Бу фестивальде мен ильк кере ойнамайым — энди эки кере 2007 ве 2008 сенелерде  иштирак эттим. Эр шей позитив ве шенъ.

— Бу йыл сиз нени бегендинъиз ве айрыджа акъылынъызда не къалды?

— Мени Валерий Пономарёвнынъ чыкъышы айретте къалдырды. Мен Валераны чокътан билем, биз онен якъын дост оламыз. О аджайип бир чалгъыджы, бу сефер де юксек севиеде. О эр вакъыт юксек севиеде. О Артом Блейкинен берабер чалды — о юксек дереджели артист.

Том Харрел ихтималсыз чыкъышта булунды. Том Харрел — бу эфсаневий чалгъыджы!

Яков Окуньнинъ миллетлерара теркибини бегендим. Анда чешит мемлекетлерден чалгъыджылар бар эди, олар эписи эфсаневий артистлердир.  Бу чыкъышлардан энъ яхшысы.

Айрыджа Ваагн Айрапетян ве Анна Бутурлина акъкъында айтмакъ истейим — олар берабер япкъан шейлерни бегенемен. Бу аджайип! Бу сефер бизим фестивалимизде галактиклернинъ бирлешюви ойледир. Эпи саналар аджийип.

Ачыкъ сана акъкъында айтсакъ, Break Orchestra, Феликс Лахутининъ, LAber band Евгений Ревнюкнинъ чыкъышлары къайд этмек мумкюн. Бу адамларгъа энъ юксек бааны къоймакъ керек, чюнки олар акъикъий артистлердир. 

— Озь чыкъышынъызгъа насыл къыймет кесесиз? О насыл кечти? Эр шей истегенинъиз киби кечтими?

— Эр шей гузель кечти.

JVLде эр вакъыт киби Big Band — энъ яхшы рус чалгъыджылар. JVLде эр вакъыт киби энъ яхшылар ойнадылар. 10 йыл эвель ойле эди ве шимди де ойле. Кимерлер сагъ къалмадылар оларнынъ ерлерине яш истидатлы чалгъыджылар кельдилер.

Эр шей гузель кечти. Бизим оркестиримизнинъ чыкъышындан менде энъ аджаип теэссурьатлар къалды.

— Сейирджилер сизни насыл къаршылап алдылар?

—  Сейирджилер пек яхшы ве гузель эдилер. Корюнди ки, бу йыл даа да теджрибели адамлар кельдилер. Ич бир кимсе таркъалып кетмеди, эр кес динъледи, дикъкъатлы олдылар — бу пек къувандыры. Умумен энъ яхшы теэссурьатлар!

Артка

Koktebel Jazz Party фестивали - COVID-19-дан бош территория. Агъыр эпидемиологик вазиет себебинден фестивальге етип кельмек шартлары денъише биле. Бу аллар регионда эпидемиологик вазиетке ве Роспотребнадзор идаресининъ тевсиелерине коре денъиштириле биле.
Шимдики вакъыт фестивальнинъ иштиракчилерине, мусафирлерине ве сейирджилерине учь весикъадан энъ аздан бирини такъдим этмек керек.

  • Менфий ПЦР-тест, о, 2021 сене августнынъ 18-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19 S-акъына антителалар олмасы акъта весикъа, о, 2021 сене майыснынъ 25-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19-дан ашылама сертификаты

Фестиваль территориясында мусафирлер, сейирджилер ве кутьлевий малюмат васталарынынъ векиллери маска ве къочакълар киймек кереклер.