Хаберлер

Михаил Иконников: Мен бу къадар муаззам лейханынъ къысмы олмакътан бахтлым

Михаил Иконников: Мен бу къадар муаззам лейханынъ къысмы олмакътан бахтлым

— Селям алейкум! Озь нуфузлы, муаззам ишинъизнинъ нетиджелерини чыкъара билесизми? 

— Озюмнинъ дегиль, умумий ишнинъ — мында эр кес пек буюк иш беджердилер. Шимди биле не олгъаны акъылгъа ятмай. Мен буннен багълы олгъанымдан бахтлым. Мен Дмитрий Константиновичке (Киселёвгъа) о манъа бу муаззам лейханынъ къысмы олмагъа теклиф эткени ичюн чокътан-чокъ миннетдарым. Мен эр даим эм русиели, эм (тиллерни бильгениме шукюр) четэль чалгъыджыларнен къонушам. Олар эписи давуш иле айретленелер, олар энди сонъки девирде сес джиэттен, кейфиет джиэттен, теркип джиэттен бойле фестиваллер оларнынъ акъылына биле кельмегени акъта айталар.

Бир де бир дигер четэль фестиваллерни макътамайым, амма олар чешит белли фестиваллерде чыкъышта булуналар ве бу хаял олгъаны акъта айталар, олар озьлери кельмеген олсалар, эгер башкъа бир кимсе айтса, ич бир заман инанмаз эдилер, дейлер. Бу не акъта малюмат бере? Олар башкъаларгъа айтаджакълары акъта ве онынъ ичюн келеджек сене, мында Том Харрелл, Валерий Пономарёв, Дебора Браун, Джереми Пелт, Уэйн Эскоффери — бу эписи инсанлар булунгъаны себебинден бизлерге де енгильдже оладжакъ, севиени биз, эльбет, пек джиддий котергенимизге бакъмадан.   

Ве умют этем ки, бизлерде келеджек фестивальни азырламакъ ичюн бу къадар къыскъа муддет олмаз. Эгер кене де бу команда чалышса, бизге бираз къолай олур, чюнки, догърусы, эр кес бахтлы, амма эр кес болдурды, чюнки бизлер чокъусымыз, асылында, озь ишимизнен мешгъуль дегиль эдик.

— Чалышмагъа истек къалдымы?

— Хаялий истек къалды. Мен даа бир кере Дмитрий Константиновичке о мени джаз омюрине къайтаргъаны ичюн «чокъ сагъ олунъыз» демеге истейим.  Бутюнлей аджайип бир йыл:  «Культура» радиосында меним джаз афишаларым пейда олды, мен бойле этип аз-аздан къошулдым, Koktebel Jazz Party киби муаззам лейха иле багълым. Мен юфкъа юрекли инсан дегилим, лякин тюневин акъшам Том Харрел чыкъышта булунгъанда, догърусыны айтсам, Русиеге бу улу чалгъыджыны кетиргеними анълагъанымдан себеп, козьяшым тюше язды. Бу энди унутылмаз бир шей, теэссюратлар да — супер!

Келеджек сене мында омюр аркъадашымы ве баламы мытлакъ кетирерим. Меним къызыма шимди еди ай (ярын толаджакъ), даа эрте, келеджек сене исе кетирерим — энди башлап джаз динълесин.

Артка

Koktebel Jazz Party фестивали - COVID-19-дан бош территория. Агъыр эпидемиологик вазиет себебинден фестивальге етип кельмек шартлары денъише биле. Бу аллар регионда эпидемиологик вазиетке ве Роспотребнадзор идаресининъ тевсиелерине коре денъиштириле биле.
Шимдики вакъыт фестивальнинъ иштиракчилерине, мусафирлерине ве сейирджилерине учь весикъадан энъ аздан бирини такъдим этмек керек.

  • Менфий ПЦР-тест, о, 2021 сене августнынъ 18-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19 S-акъына антителалар олмасы акъта весикъа, о, 2021 сене майыснынъ 25-ден сонъ япылмалы
  • COVID-19-дан ашылама сертификаты

Фестиваль территориясында мусафирлер, сейирджилер ве кутьлевий малюмат васталарынынъ векиллери маска ве къочакълар киймек кереклер.