Джаз ичюн — Кектебельге!

Владимир Мединский Koktebel Jazz Party фестивалини селямлады

Владимир Мединский приветствовал фестиваль Koktebel Jazz Party

РФ медениет назири Владимир Мединский августнынъ 24-де башланаджакъ Koktebel Jazz Party халкъара джаз фестивалининъ тешкилятчыларына, иштиракчилерине ве мусафирлерине мувафакъиетлер ве парлакъ теэссюратлар тиледи. Назир иле ёлланылгъан селямлашувда о, къайд этти ки, чалышкъанындан берли «лейха Русиенинъ медений тедбирлери джедвелинде дегерли ер алды ве энди чокътан энъ буюк джаз мейданы сайыла».

Назир айрыджа къайд этти ки, 2014 сенеден берли фестиваль онынъ реберлигинде булунгъан идаренинъ дестеги иле кечириле, билетлер сатылувындан къазанылгъан паралар исе Къырымнынъ гуманитар тешеббюслери ве ичтимаий мухтаджларына ёлланыла.

«Форумнынъ программаларында мешур четэль иджраджыларнынъ адлары бар, олар бу вакъианы халкъара ишбирлик инкишафы ве медениетлер арасындаки субет пекитилюви ичюн тимсаль ташыгъан этелер, — деп. къайд этти Владимир Мединский. — терджиме этювни талап этмеген музыка тили исе адетиндже муим вазифеси беджере — инсанларны бирлештире. Бугунь Къырымда джаз инкишаф эткени акъта эминлик иле айтмакъ мумкюн».

Озь невбетинде Ростуризм идаресининъ ёлбашчысы Олег Сафонов хатырлатты ки, Koktebel Jazz Party эр йыл чокътан-чокъ мусафирлерни джельп этмектен гъайры, Къырымны мемлекет ичерисинде ве четэльде вакъиалы туризмнинъ яхшы бир ёнелиши оларакъ танытмакъ ичюн хызмет эте. «Фестивальнинъ бу функциясы ярымада мувафакъиетли инкишаф этмеси ичюн пек муимдир», — деп, къайд этти туризм боюнджа Федераль агентликнинъ ребери KJP-2018 тешкилятчыларына ве иштиракчилерине ёлланылгъан селямлашувында.

XVI мевсим Koktebel Jazz Party халкъара джаз фестивали Коктебель къасабасындаавгустнынъ 24-26 куньлери кечеджек. Тедбир «Россия сегодня» халкъара медиагруппасы, «Россия 1», «Россия-Культура» ве «Россия 24» телеканаллары, «Маяк» радиосы, «Культура» радиосы, «Радио России», «Вести FM» радиостанцияларынынъ информацион дестеги иле кечириле. Фестивальнинъ музыкаль партнери Радио JAZZ сайыла. Махсус ортакъ оларакъ «Смоленские Бриллианты» ширкети чыкъа.

Артка