Джаз ичюн — Кектебельге!

Дмитрий Киселев: Koktebel Jazz Party - Къырымнынъ энъ парлакъ медений вакъиасы

Дмитрий Киселев: Koktebel Jazz Party – самое яркое культурное событие Крыма

«Koktebel Jazz Party — бу Къырымнынъ тамамиле энъ парлакъ, кучьлю халкъара, эр йыл кечирильген медений вакъасыдыр. Къырымда бойле киби бир шей кечмей, ве биз бойле медений ер тепренювине аит олгъанымыздан бахтлымыз», — деп, бильдирди фестиваль тешкилятчыларынынъ матбуат-конференциясында онынъ темельджиси, «Россия сегодня» МХА генераль мудири Дмитрий Киселев.

О, Koktebel Jazz Party сейирджилери огюнде якъын учь кунь девамында чыкъышта булунаджакъ иштиракчилернинъ аджаийп теркибини къайд этти, ве Русие Федерациясынынъ Медениет назирлиги ве Къырым акимиети фестивальге къол туткъанлары ичюн тешеккюрлер бильдирди.

Киселев эм де тариф этти ки, бу сене тешкилятчылар бир къач янъылыкъ азырладылар: фестиваль мусафирлерини янъы мейданлар ве музыкаль экспериментлер беклей.

«Биз энди бир кере «Джаз ышыкъ сурьаты иле» адлы акцияны амельге кечирген эдик, о заман чалгъыджылар Русиенинъ чешит шеэрлеринде чыкъышта булунып, юксек сурьатлы багъ ярдымы иле бирлештирильген эдилер. Бу сене бизни янъы эксперимент беклей: бизге Амстердам консерваториясынынъ профессорлары къошуладжакълар, оларнынъ чыкъышлары Роттердамдан яйынланаджакъ. Бир кимсе мунтазам суретте бойле бир шейни амельге кечирмей, биз исе Къырымны Авропа иле багълаймыз», — деп, къайд этти фестивальнинъ темельджиси.

Бундан гъайры, Дмитрий Киселев айткъанына коре, бу сене Koktebel Jazz Party беш санада кечеджек. Чалгъыджылар тек аньаневий Эсас ве Волошин саналарында дегиль де, Артекте, ве дельфинарии и в аквапарке Коктебельнинъ юнус балыкълар бакъылгъан дельфинариенде ве аквапаркында сыкъышта булунаджакълар.

«Дельфинарийде сейирджилерни юнус балыкълары иле джаз беклей. Биз технологиялар ве чешит образлар иле эксперимент кечирмеге истеймиз. Бу халкъны бирлештирген джаз, бу музыка озю исе чешит медениетлернинъ синтези киби пейда олды. Ве бунда бир месадж сакъланыла — Къырым бирлештирмек керек, больмек дегиль. Будыр бизим фестивалимизнинъ маиети», — деп. къошты Киселев.

Артка