Джаз ичюн — Кектебельге!

Джаз хинд аньаневий музыкасы иле бирликте Koktebel Jazz Partyде янгъырайджакъ

Джаз хинд аньаневий музыкасы иле бирликте Koktebel Jazz Partyде янгъырайджакъ

Koktebel Jazz Partyнинъ мусафирлери джаз ве хинд аньанелерининъ бирикювини эшитеджеклер, деп, бильдирди матбуат-конференцияда  Rajeev Raja Combine коллективининъ лидери, флейтаджы Раджив Раджа.

«Бизим коллективимиз — бу фьюжен-бенд. Биз хинд нагъмелерни ве гъарбий классик джазны бирлештиремиз. Биз альбомымыздан алты-еди композиция иджра этеджемиз, ве умумен сиз и в целом вы увидите сочетание джаз ве хинд аньанелернинъ бирикювини кореджесиз. Умют этем ки, биз сейирджилерге янъы бир шей такъдим этеджемиз», — деди Раджа.

Онынъ сёзлерине коре, коллектив тахминен беш йыл эвельси шекилленди ве акъикъий аиле олды, онынъ темелини  бир къач эсер яратты.

«Биз музыканы ве бир-биримизни пек севемиз, бераберликте пек яхшы чалышамыз. Такъым иштиракчилери бизим иджадымызгъа озь къыйметли иссесиникъоштылар», — деп, къайд этти Раджа.

О, эм де тариф этти ки, Хиндистанда эскиден къалгъан джаз аньанелери бар, олар 1940-1950-х сенелери дюньягъа кельди, о заман белли чалгъыджылар миллий музыка ве везин иле ильхамлана эдилер.

«Хиндистанда джаз шимди де рагъбетли. Эльбет, Болливуд музыкасындан фаркълы оларакъ, бу айры ерни алгъан махсулат, амма онынъ аудиториясы пек стабиль ве илерилегендир», — деп, къошты коллективнинъ лидери.

О, эм де къайд этти ки, бу ансамбль иштиракчилернинъ Коктебельге биринджи келюви, амма олар мемнюниетлик иле даа келер эдилер, даветнаме алсалар.

«Бу аджайип ер, биз бу денъиз янында ерлешкен шеэрчикни бегенемиз. Айырыджа сананы къайд этер эдим. Биз денъиз ялысында ай ярыгъында чыкъышта булунмакъ имкяныны сабырсызлыкънен беклеймиз. Особо отметил бы сцену», — деп. екюнледи Раджа.

Артка