Джаз ичюн — Кектебельге!

Rebirth Brass Band: Русиели джазменлер иле чалмагъа имкянымыз олур, деп, умют этемиз

Rebirth Brass Band: Надеюсь, нам доведётся сыграть с российскими джазменами

Rebirth Brass Band иштиракчилери умуют этелер ки, олар Koktebel Jazz Party черчивесинде русиели джазменлер иле ве Коктебельде таныш олгъан Rajeev Raja Combine коллективининъ азалары иле чалмагъа имкянлары олур. Бу акъта чалгъыджылар фестиваль ачылувынынъ арфесинде кечирильген матбуат-конференцияда бильдирдилер.

Олар эм де коллективнинъ тарихы акъта тариф эттилер. Оларнынъ сёзлерине коре, Rebirth Brass Band 1983 сене пейда олды. Бу Новый Орлеан шеэрининъ сокъакъларында чалгъан эки агъа-къардашнынъ мектеп лейхасы эди. Амма бугуньки куньгедже ансамбльде 70-тен зияде адам иштирак этти, такъым озю исе концертлер иле 80-ден зияде мемлекетни бирлештирди.

«Шимди биз янъы инкишаф дереджесине котерильдик: эвель сокъакъларда чыкъышта булуна эдик, шимди зиядедже санада. Бунъа бакъмадан Новый Орлеан шеэерининъ бир къач бинъ сакини бизим музыкамыз иле таныш. Онынъ ичюн сокъакъта иджра этюв бизим репертуарымызда къала, амма эсасен бу яшларнынъ иши», — деди такъымнынъ лидери Оноре Чадрик Кинтан.

Коллектив иштиракчилери айткъанларына коре, олар Русиеде ильк сефер булуналар ве бу ерге кельмеге имкян берген тешкилятчыларгъа миннетдарлар.

«Эр шей пек яхшы иешкиль этильген, амма келип чыкъмакъ къолай дегиль —Новый Орлеандан Коктебельгедже 28 саатлыкъ ёл. Мында биз эр шейни бегенемиз», — деп, къайд эттилер олар.

Эм де Rebirth Brass Band такъымынынъ иштиракчилери сейирджилерге меракълы ве джанлы чыкъышны ваде эттилер.

«Биз санада тек 60 дакъкъа булунаджамыз, чыкъышымыз пек джанлы оладжакъ. Биз не ерде чалсакъ биле, биз бунъа бутюнлей берилемиз. Бизим эр бир чыкъышымыз айрыджа хусусий, ве бу да истисна олмаз», — деп, къошты Кинтан.

 

Артка