Джаз ичюн — Кектебельге!

Koktebel Jazz Party ве волонтерлар чистый Крым» адлы акция кечирдилер

Koktebel Jazz Party  ве волонтерлар чистый Крым» адлы акция кечирдилер

Koktebel Jazz Party халкъара джаз фестивалининъ энъ къызгъын девиринде онынъ иштиракчилери ве Къырым волонтерлары Максимилиан Волошиннынъ мезарына эм де ерли сакинлер ве раатлангъанлар пек севген Тихая бухта деген ерге алып баргъан ёл четлеринде чёплюк джыйыштырув боюнджа акция кечирдилер. Эки саат девамында фаальджилер чокътан-чокъ чёплюк джыйдылар — бу джам, пластик, демир банкалар, пленка, ризна, къатты кягъытлар.

Кечкен сенеге бакъкъанда экологик талакъа Коктебельде буюкче олды: бу сене акциягъа фестивальнинъ темельджиси, журналист Дмитрий Киселев, волонтер меркезлер бирлешме шурасынынъ реиси Артем Метелев, къасаба мемуриетининъ башы Валентина Прохоренко бир къач хадим иле, эм де ерли ве федераль кутьлевий хабер васталарынынъ векиллери къошулдылар.

Къасаба сакинлерининъ ве мусафирлерининъ дикъкъатыны дтрафтаки муит кирленювине джельп этмек макъсадыны къойгъан темизлев президент иле Русиеде илян этильген гонъюлли (волонтёр) йылы черсивесинде музыкаль тедбирнинъ ичтимаий месулиетлиги джеээттен муим нокъта олды, деп къайд эте фестивальнинъ темельджиси, «Россия сегодня» МХА генераль мудири Дмитрий Киселев.

«Тихая бухта — бу озьгюн табиат ландшафты, дюньяда энъ дюльбер ерлерден бири, бу ер акъта Кумюш асырнынъ шаирлери, языджылары ве рессамлары эсерлер яраттылар, аджайип пляж, бу ерден Къырымда бирден бир Къададагъ адлы янардагъ крюне, — деди о. — Юксек медений иришмелер тедири олгъан Koktebel Jazz Party Коктебельнинъ ишкишафына ярдым этмекни, онынъ яшайышыны гузеллештирмекни бордж сая».

Экологик акциядан сонъ Артем Метелев ве Дмитрий Киселев волонтер меркезлернинъ бирлешмеси ве «Россия сегодня» МХА арасында ортакълыкъ акъта анълашма имзаладылар. Эки тараф анълашты ки, агентлик волонтёр йылы черчивесинде бирлешме иле кечирильген акцияларнынъ информацион ортагъы оладжакъ.

Артка