Джаз ичюн — Кектебельге!

Яков Окуннинъ ансамбли Нэт Эддерлиге багъышлангъан программаны азырлады

Яков Окуннинъ ансамбли Нэт Эддерлиге багъышлангъан программаны азырлады

Пианоджы Яков Окуннинъ коллективи Koktebel Jazz Partyде Нэт Эддерлиге багъышлангъан нагъмелерни иджра этеджек, деп, тариф эттилер ансамбльнинъ иштиракчилери. Фестивальде бешинджи кере чыкъышта булунгъан мешур пианоджы бу сене ансамбльнинъ янъы теркибини топлады, онъа шу джумледен белли боразанджы Эдди Хендерсон ве вокалджы Дебора Браун кирдилер.

«Мен албомымда янгъырайджакъ музыканы бельгилейим, амма, дигер тарафтан, аркъардашларымынынъ тилеклерине буюк урьмет иле бакъам. Бу сене биз озь программамызны Нэт Эддерлиге багъышламагъа къарар алдыкъ. О, чокътан-чокъ гузель нагъмелерни яратты», — деп, тариф этти коллективнинъ ребери.

Окуньнинъ сёзлерине коре, Эдди Хендерсон чыкъышта иштирак этмеге истегени, иштирак эткени онынъ ичюн айырыджа хоштыр, чюнки «бу музыканы акъикъаттен насыл иджра этмекни биле».

Сам Хендерсон давет этильгенине пек къувангъаныны къайд этти.

«Берабер чалмакъ биз ичюн енгиль олды. Джаз — бу интернациональ тильдир, онынъ ичюн биз музыкаль субет алып бара билемиз. Инсанны анъламакъ ичюн онынъле бир кере чалмакъ етерли, бундан сонъки ишбирлик исе тек анълавны теренлештире, мунасебетлерге къат ве тюс къоша», — деди чалгъыджы.

Артка