Джаз ичюн — Кектебельге!

Дмитрий Киселёв: Бир куню биз Коктебель ялысында джаз паралыны кечирермиз

Дмитрий Киселев: Когда-нибудь мы проведём джазовый парад по набережной Коктебеля

«Биз Koktebel Jazz Party тедбирини тешкиль этемиз ве ишанамыз, Коктебель инкишаф этеджек ве бир куню биз ялы боюнда джаз парадыны кечирип олурмыз. Биз бу ерде дюльбер ялы бою олгъаныны истеймиз», — деп, мураджаат этти фестиваль иштиракчилерине онынъ темельджиси, «Россия сегодня» МХА генераль мудири Дмитрий Киселёв.

Онынъ сёзлерине коре, фестивальнинъ эсас макъсады — бу ерде не къадар гузель чалгъыджылар чыкъышта булуна бильгенини нумайыш этмек, ве бу шимдилик Коктебельде козетильген табиаткъа амансыз мунасебет иле не къадар фаркъ эткенини косьтермек.

Киселёв эм де фестиваль кечирилювинде иштирак эткен тешкилятчыларгъа ве мутехассысларгъа тешеккюрлер бильдирди: «Бу чокътан-чокъ профессионалларнынъ буюк эмегидир, олар эр шейни къолайлы япкъан киби корюне, ве сиз бир шейни эслемейсиз. Биз тамам бойле мувафакъиет иле фестивальни Сахарада я да башкъа сейяреде кечире билир эдик, эгер бизге ава менбасы берильсе эди».

О, эм де хабер этти ки, 2019 сене Koktebel Jazz Party кене августнынъ сонъки раатлыкъ куньлеринде кечеджек ве сейирджилерни кене де белли артистлер ве музыкаль кешифлер беклейджек.

«Биз эр алда джаз мевсими ичюн янъы бир шейни Коктебельде араштырмагъа тырышамыз. Ве тамам шу себептен биз осювимизни девам этемиз, янъылашамыз», — деди фестивальнинъ тесисчиси.

«Биз бу лейха акъта къайгъырамыз ве Коктебельни севемиз. Биз буны сиз ичюн ве бутюн дюнья ичюн япамыз, чюнки бизим фестивалимиз — бу Русие ачыкъ юрекли олгъанынынъ тимсали. Келинъиз, бакъынъыз. Биз сизни эпинъизни беклеймиз», — деп, екюнледи Киселёв.

Артка