Джаз ичюн — Кектебельге!

Ваагн Айрапетян махсус Koktebel Jazz Party ичюн программа азырлады

Ваагн Айрапетян подготовил программу специально для Koktebel Jazz Party

«Биз тамам Koktebel Jazz Party ичюн махсус программа азырладыкъ, о, мен ве меним ансамблимнинъ иштииракчилеринен язылгъан музыка иле толу», — деп, тариф этти фестивальнинъ учюнджи куню башланмаздан эвель берильген матбуат-конференцияда пианоджы, бестекяр ве джазмен Ваагн Айрапетян.

Онынъ сёзлерине коре, онынъле Коктебельге кельген коллектив тахминен бир йыл эвельси пейда олды ве эсасен яш чалгъыджылардан ибарет. «Онынъ яш иштиракчилери чокъ: боразанджы ‒ 18 яшта, давулджы — 20, амма олар юксек дереджеде чалалар. Мен оларгъа ишанам. Биз музыкада халефлик яратамыз, амма энъ эсасы мында — тазе янгъырав ве энергетика. Мен озюм бу коллективде яшарам», ‒ деди джазмен.

Айрапетян эм де фестиваль кечирилювининъ юксек севиесини къайд этти.

«Севие котериле. Бизим саунд-чекимиз тек 15 дакъкъа девам этти, буи се сес режиссёрларынынъ усталыгъы акъта малюмат ташый. Ве умумен тешкиль этилюв юксек дереджеде. Ве иштиракчилер теркиби боюнджа Koktebel Jazz Party — постсовет девиринде энъ джаз фестивалидир», — деп, къайд этти о.

Артка